klimaatcommitment

Financiële sector op koers met afspraken Klimaatcommitment

89% van de financiële instellingen, die deel uitmaken van het Klimaatcommitment, hebben de CO2-gehalte van hun financieringen en beleggingen in kaart gebracht. Daarnaast heeft 51% van de ondertekenaars actieplannen opgesteld om bij te dragen aan het akkoord van Parijs. Iets meer dan de helft loopt dus vooruit en voert sneller de gemaakte afspraken in het Klimaatcommitment uit. Dat blijkt uit een door KPMG opgestelde voortgangsrapportage die het ministerie van financiën vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

For English, see bottom of this page

De financiële sector kan en wil een stimulerende en ondersteunende rol spelen in het tegengaan van klimaatverandering. Dat doet ze onder meer via de ongeveer 3.000 miljard aan leningen en beleggingen die zij beheert. Meten is weten: Door het in kaart brengen van het CO2-gehalte van hun financieringen en beleggingen kunnen de instellingen met concrete actieplannen (uiterlijk in 2022 klaar) hun CO2-reductiedoelstellingen uitvoeren. Denk aan de financiering van energiebesparende projecten, engagementtrajecten met bedrijven om ze aan te zetten tot verduurzaming en/of het afstoten van investeringen in ondernemingen die onvoldoende doen om de doelen van Parijs te halen. Ook wordt er gewerkt aan een gezamenlijke visie voor een model actieplan, mede op basis van al bestaande (goede) voorbeelden. En om tot slot de uitkomsten van de impactmetingen onderling goed te kunnen vergelijken, worden de gebruikte meetmethoden meer met elkaar in lijn gebracht.

 

Concrete bijdragen aan Klimaatakkoord van Parijs

In de brief bij de voortgangsrapportage staat ook beschreven wat de ondertekenaars nog meer doen om bij te dragen aan het Klimaatakkoord van Parijs. Zo hebben verschillende banken, Nederlandse vermogensbeheerders en verzekeraars zich aangesloten bij de Net-Zero Banking en de Net-Zero Insurance Alliance en het Net Zero Asset Managers Initiative. Deze internationale samenwerkingsverbanden vertegenwoordigen triljoenen aan activa en gaan samen de uitstoot van broeigassen tegen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden. Daarnaast brengen zij de diverse portfolio’s van bedrijven in lijn met de netto nul emissies voor 2050. Zowel banken, vermogensbeheerders als verzekeraars en pensioenfondsen spreken bedrijven actief aan op hun klimaatbeleid, onder andere via Climate Action 100+. Dit internationale samenwerkingsverband van zo’n 600 investeerders en vermogensbeheerders heeft als doel de activiteiten van de 167 meest koolstofintensieve bedrijven in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs. Bovendien hebben verschillende bedrijven, op aandringen van investeerders, net-zero commitments uitgebracht. Een voorbeeld daarvan is energiemaatschappij General Electric.

 

Klimaatwerkconferentie op 16 november: meld je nu aan!

De vier betrokken brancheverenigingen organiseren, als onderdeel van het Klimaatcommitment, twee keer per jaar zogenoemde Klimaatwerkconferenties. Op 16 november vindt de 6e werkconferentie plaats. Doel is om de deelnemers goede voorbeelden en praktische handvatten mee te geven, om de verduurzaming bij bedrijven te versnellen. De werkconferentie gaat in op de fysieke gevolgen van de klimaatverandering en welke rol de financiële sector hier als belegger en financier in kan en wil spelen. Na een paneldiscussie met de directeuren van de vier koepels vinden deelsessies plaats.


Dutch Financial sector on track with its Climate Commitment

89% of the financial institutions participating in the Dutch Financial Sector Climate Commitment have measured the CO2 impact of their financing and investment activities.. In addition, 51% of the signatories have drawn up action plans to contribute to the Paris Agreement. Just over half therefore are ahead of schedule and are implementing the agreements in the Climate Commitment sooner than planned. This was the conclusion of a progress report prepared by KPMG that the Ministry of Finance has sent to the House of Representatives on Thursday October 28.

The financial sector is willing and able to play an encouraging and supporting role in combating climate change, partly through the approximately 3,000 billion euro in loans and investments that it manages. To measure is to know: By quantifying the CO2 impact of loans and investments, the institutions can apply concrete action plans (to be ready by 2022) to meet their CO2 reduction targets. This may involve the funding of energy-saving projects, engagement with businesses to urge them to improve their sustainability and/or divestment in companies that are not doing enough to meet the Paris targets. Work is also progressing on developing a common vision for a “model action plan” on the basis of already existing best practices. Lastly, the measurement methodologies used will be improved to make the results of impact measurements better comparable.


Concrete contributions to the Paris Climate Agreement

The letter accompanying the progress report also states other actions by the signatories to contribute to the Paris Climate Agreement. Various banks, Dutch asset managers and insurers have now joined the Net-Zero Banking Alliance, the Net-Zero Insurance Alliance or the Net Zero Asset Managers Initiative. These international cooperative agreements represent trillions in assets and collectively will combat the emission of greenhouse gases to limit global warming to 1.5 degrees. Also, they will bring the various portfolios of businesses in line with net zero emission by 2050. Banks, asset managers, insurers and pension funds are actively engaged in dialogue with businesses regarding climate policy, including through the Climate Action 100+. This international cooperation of around 600 investors and asset managers aims to bring the operations of the 167 most carbon-intensive businesses in line with the Paris Climate Agreement. In addition, various companies have announced net-zero commitments, prompted by investors. One example of this is the energy company General Electric.Climate Work Conference on 16 November

The four sector associations are organising twice-yearly Climate Work Conferences as part of the Climate Commitment. The sixth Work Conference will be held on 16 November 2021. The aim is to share best practices and practical tips with the participants to accelerate the drive towards corporate sustainability. The Work Conference will deal with the physical consequences of climate change and the role that the financial sector canplay as an investor and financier. Working groups will be organised, following a panel discussion with the directors of the four sector associations.

Copyright © 2024 Klimaatcommitment